Privacy- en cookieverklaring Steenhuis Puzzels
U bezoekt de website van Steenhuis Puzzels, deze maakt deel uit van het online netwerk van Studio Steenhuis B.V.
Verwerkte persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert, een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, een boekje bestelt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een prijspuzzel of verder gebruik maakt van onze digitale diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Studio Steenhuis. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, kan Studio Steenhuis aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de aangeboden diensten. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
• gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
• gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
• locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Studio Steenhuis B.V., Herengracht 162, 1016 BP Amsterdam.

Doeleinden gegevensverwerking
Studio Steenhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende:
• voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de puzzel te bewaren zoals die door u is ingevuld of de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
• als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
• u op de hoogte te houden van onze producten en diensten indien u dat op prijs stelt;
• u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of servicebericht te sturen;
• het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

Geen advertenties
Wij proberen de site reclamevrij te houden en u geen gerichte advertenties te tonen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus niet om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan adverteerders uw interesses proberen in te schatten.
Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens uitzonderingsgevallen, zoals wanneer uw gegevens worden verstrekt aan partijen die door Studio Steenhuis worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).
Beveiliging gegevens
Studio Steenhuis respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Studio Steenhuis. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Studio Steenhuis. Wij spannen ons in onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maken daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, naar de stand van de techniek. Voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via derden verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, zijn wij uiteraard niet aansprakelijk.

Inzage, verzet, klacht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u de volgende rechten:

Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Sanoma geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u (bijvoorbeeld het bezorgen van een tijdschrift) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.
Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Studio Steenhuis verwerkt, betwist
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.

Alle bovenstaande verzoeken zijn te richten aan [email protected].

Klachten
Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij Studio Steenhuis of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De klacht is te richten aan [email protected] of per post: Studio Steenhuis BV, Herengracht 162, 1016 BP Amsterdam.
Intrekken toestemming
U kunt op ieder moment uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door KMG intrekken.
Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Omdat wij geen advertenties op de site hebben, maken wij nauwelijks gebruik van cookies. We gebruiken ze slechts om de site naar behoren te laten functioneren.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

Wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring
Studio Steenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. De laatste versie is van 15 mei 2019.